مصالحه نیم چاشت آب گلابدره و دربند میان نصرت الدوله و فرزندان سید صادق ۱۲۸۸ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نیم چاشت آب گلابدره و دربند میان نصرت الدوله و فرزندان سید صادق ۱۲۸۸ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۵۳
موضوع اثر : مصالحه نیم چاشت آب گلابدره و دربند
تاریخ خلق : ۲۰ شوال ۱۲۸۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان