عریضه درخواست تایید وصیتنامه اقا نجفقلی قراباغی و وصی او اقا مهدی ملک التجار که فوت شده است ۱۲۹۱ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عریضه درخواست تایید وصیتنامه اقا نجفقلی قراباغی و وصی او اقا مهدی ملک التجار که فوت شده است ۱۲۹۱ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۵۸
موضوع اثر : تایید وصیتنامه
تاریخ خلق : ۲۲ شوال ۱۲۹۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان