نامه اعزام محمدعلی میرزا از وزارت عدلیه برای رسیدگی به اختلاف آب شمیران میان ملک التجار با کسان قوام الدوله ۱۳۲۶ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه اعزام محمدعلی میرزا از وزارت عدلیه برای رسیدگی به اختلاف آب شمیران میان ملک التجار با کسان قوام الدوله ۱۳۲۶ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۶۰
موضوع اثر : رسیدگی به اختلاف آب
تاریخ خلق : ۱۵ رجب ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان