مصالحه ۶ دانگ باغ صبا و آب مشاع قنات سپهسالار میان مویدالدوله و اعتضادالدوله ۱۳۰۶ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه ۶ دانگ باغ صبا و ۲۰ ساعت مشاع از ۱۹۲ ساعت ۸ شبانه روز آب قنات سپهسالار میان مویدالدوله و اعتضادالدوله ۱۳۰۶ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۶۴
موضوع اثر : مصالحه باغ و آب
تاریخ خلق : ۱۰ شوال ۱۳۰۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان