نامه حکومت شمیرانات به فراشباشی درباره سرکشی به نحوه دیوارکشی باغ صبا ۱۳۳۹ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حکومت شمیرانات به فراشباشی درباره سرکشی به نحوه دیوارکشی باغ صبا ۱۳۳۹ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۷۱
موضوع اثر : سرکشی به دیوار کشی
تاریخ خلق : ۱۵ شوال ۱۳۳۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان