عرض حال صنیع الممالک به وزارت عدلیه درباره رسیدگی به تخلف ملک التجار در شرکت عمومی ۱۳۳۳ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عرض حال صنیع الممالک به وزارت عدلیه درباره رسیدگی به تخلف ملک التجار در شرکت عمومی ۱۳۳۳ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۷۳
پدید آورندگان : صنیع الممالک (نویسنده)
موضوع اثر : شرکت عمومی
تاریخ خلق : ۵ صفر ۱۳۳۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران, عریضه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان