نامه ملک التجار به ناصرالدینشاه درباره رسیدگی به بدهی امین الملک و تصاحب سرای امیر توسط ورثه وی ۱۲۹۹ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ملک التجار به ناصرالدینشاه درباره رسیدگی به بدهی امین الملک و تصاحب سرای امیر توسط ورثه وی ۱۲۹۹ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۷۹
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : مالکیت سرای امیر
تاریخ خلق : از ۱۲۹۹ قمری (قرن ۱۳) تا
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : حکم, قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان