مصالحه یک حجر طاحونه و آب قریه امامزاده قاسم میان عمیدالدوله و محمدعلی امامزاده قاسمی ۱۲۸۱ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه یک حجر طاحونه و دو دانگ اعیانی آب قریه امامزاده قاسم میان عمیدالدوله و محمدعلی امامزاده قاسمی ۱۲۸۱ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۸۲
موضوع اثر : مصالحه طاحونه و آب
تاریخ خلق : ۱۲ محرم ۱۲۸۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان