سواد حکم حکومت طهران به حکومت شمیرانات درباره اختلاف امین الضرب و ملک التجار ۱۳۳۱ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد حکم حکومت طهران به حکومت شمیرانات درباره اختلاف امین الضرب و ملک التجار ۱۳۳۱ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۹۳
موضوع اثر : اختلاف
تاریخ خلق : ۲۷ شوال ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان