سواد نامه مدعی العموم به حکومت طهران درباره دعوای عدوانی امین الضرب و ملک التجار ۱۳۳۱ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد نامه مدعی العموم به حکومت طهران درباره دعوای عدوانی امین الضرب و ملک التجار ۱۳۳۱ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۹۴
موضوع اثر : دعوای عدوانی
تاریخ خلق : ۲۷ شوال ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : تهران, حکم, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان