نامه اداره دفتر محکمه درباره تعیین مصدق مشترک میان امین الضرب و ملک التجار و حضور وی در محکمه در موعد تعیین شده ۱۳۳۳ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه اداره دفتر محکمه درباره تعیین مصدق مشترک میان امین الضرب و ملک التجار و حضور وی در محکمه در موعد تعیین شده ۱۳۳۳ ق
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۹۷
موضوع اثر : حضور در محکمه
تاریخ خلق : ۱۵ صفر ۱۳۳۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : ابی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : تهران, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان