قبض وصول مالیات سهم آب قنات باغ صبا از ملک التجار ۱۳۳۳ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض وصول مالیات سهم آب قنات باغ صبا از ملک التجار ۱۳۳۳ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۰۲
موضوع اثر : وصول مالیات
تاریخ خلق : از نامعلوم تا ۱۳۳۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : ابی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان