عریضه ملک التجار به ناصرالدینشاه درباره صدور دستخطی در تایید حکم علمای اعلام در حقانیت وی بر کاروانسرای امیر ۱۲۹۹ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عریضه ملک التجار به ناصرالدینشاه درباره صدور دستخطی در تایید حکم علمای اعلام در حقانیت وی بر کاروانسرای امیر ۱۲۹۹ ق
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۰۵
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : تقاضای صدور دستخط
تاریخ خلق : از نامعلوم تا ۱۲۹۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : ابی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان