عریضه ملک التجار درباره درخواست تایید اظهارات شفاهی پدرش در صلح شش دامگ کاروانسرای امیر به وی ۱۲۹۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عریضه ملک التجار درباره درخواست تایید اظهارات شفاهی پدرش در صلح شش دامگ کاروانسرای امیر به وی ۱۲۹۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۰۶
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : درخواست تایید
تاریخ خلق : از نامعلوم تا رجب ۱۲۹۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران, عریضه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان