نامه اعتراضات بر حکم صادره از محکمه مالیه درباره وقفی بودن قنات دلگشای تهران قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

امه اعتراضات بر حکم صادره از محکمه مالیه درباره وقفی بودن قنات دلگشای تهران
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۰۷
موضوع اثر : وقفی بودن قنات
رنگ : ابی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : وقفنامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان