سواد یادداشت محکمه تجارت درباره شرکت عمومی و وکالتنامه آصف دیوان ۱۳۳۲ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد یادداشت محکمه تجارت درباره شرکت عمومی و وکالتنامه آصف دیوان ۱۳۳۲ ق
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۰۸
موضوع اثر : وکالتنامه
تاریخ خلق : ۲۷ رمضان ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان