مباعه نامه خرید خانه در بازار تهران میان اقا محمدصادق و محمدمهدی ملک التجار ۱۲۷۰ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مباعه نامه خرید خانه در بازار تهران میان اقا محمدصادق و محمدمهدی ملک التجار ۱۲۷۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۲۱
موضوع اثر : خرید خانه
تاریخ خلق : ۱۲ جمادی‌الاول ۱۲۷۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان