مصالحه شش دامگ قلعه و قصر امامزاده قاسم میان محمدحسین و محمدکاظم ملک التجار ۱۲۹۳ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه شش دامگ قلعه و قصر امامزاده قاسم میان محمدحسین و محمدکاظم ملک التجار ۱۲۹۳ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۲۴
موضوع اثر : مصالحه قلعه و قصر
تاریخ خلق : ذیقعده ۱۲۹۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان