مبایعه نامه خرید خانه در بازار تهران میان آقاحیدرقصاب و محمدمهدی ملک التجار ۱۲۷۰ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه خرید خانه در بازار تهران میان آقاحیدرقصاب و محمدمهدی ملک التجار ۱۲۷۰ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۲۶
موضوع اثر : خرید خانه
تاریخ خلق : ۱۷ جمادی‌الاول ۱۲۷۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان