سواد نامه ملک التجار به ناصرالدینشاه درباره بدهی امین الملک به وی و تقاضای صدور دستخطی در تایید متالکیت وی بر شش دانگ کاروانسرای امیر ۱۲۹۸ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد نامه ملک التجار به ناصرالدینشاه درباره بدهی امین الملک به وی و تقاضای صدور دستخطی در تایید متالکیت وی بر شش دانگ کاروانسرای امیر ۱۲۹۸ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۲۷
موضوع اثر : صدرو دستخط
تاریخ خلق : ۱۴ جمادی‌الاول ۱۲۹۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان