اعلان وزارت تجارت درباره تعیین نرخ حمالی اجناس معامله شده در کاروانسراهای بازرا تهران ۱۳۰۱ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اعلان وزارت تجارت درباره تعیین نرخ حمالی اجناس معامله شده در کاروانسراهای بازرا تهران ۱۳۰۱ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۲۸
پدید آورندگان : وزارت تجارت (صادرکننده)
موضوع اثر : اعلان بهای حمالی
تاریخ خلق : صفر ۱۳۰۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان