مصالحه شش دانگ یک خانه در محله ملک آباد بازار تهران میان محمدمهدی ملک التجارو آقا رجبعلی ۱۲۷۳ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صالحه شش دانگ یک خانه در محله ملک آباد بازار تهران میان محمدمهدی ملک التجارو آقا رجبعلی ۱۲۷۳ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۲۹
موضوع اثر : مصالحه خانه
تاریخ خلق : ۵ ذیقعده ۱۲۷۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان