مبایعه نامه خرید خانه در محله سیدولی بازار تهران میان مهدی ملک التجار و محمدقلی ۱۲۶۸ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

بایعه نامه خرید خانه در محله سیدولی بازار تهران میان مهدی ملک التجار و محمدقلی ۱۲۶۸ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۳۰
موضوع اثر : خرید خانه
تاریخ خلق : ۱۲ شوال ۱۲۶۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان