مبایعه نامه خانه واقع در کوچه بین الحرمین میان محمدمهدی ملک التجار و اقا محمدعلی ۱۲۷۷ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه خانه واقع در کوچه بین الحرمین میان محمدمهدی ملک التجار و اقا محمدعلی ۱۲۷۷ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۳۴
موضوع اثر : خرید خانه
تاریخ خلق : ۲۶ ذیقعده ۱۲۷۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان