نامه دیوانخانه عدلیه به محمدصادق درباره تایید حکم مالکیت ملک التجار بر کاروانسرای دولت ۱۲۹۹ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه دیوانخانه عدلیه به محمدصادق درباره تایید حکم مالکیت ملک التجار بر کاروانسرای دولت ۱۲۹۹ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۳۸
پدید آورندگان : دیوانخانه عدلیه (صادرکننده)
موضوع اثر : تایید مالکیت
تاریخ خلق : ۱۸ صفر ۱۲۹۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : حکم, قاجاریه, تهران, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان