ملایعه خانه در بازار تهران میان محمدحسین با میرزا فضل الله، آقامهدی و حاجی علی ۱۲۷۳ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

ملایعه خانه در بازار تهران میان محمدحسین با میرزا فضل الله، آقامهدی و حاجی علی ۱۲۷۳ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۴۳
موضوع اثر : مبایعه خانه
تاریخ خلق : ۲۰ ذیحجه ۱۲۷۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : ابی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان