مصالحه نیم دانگ کاروانسرای دولت میان میرزا غلامحسین و آقا محمد مجتهد ۱۲۷۸ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نیم دانگ کاروانسرای دولت میان میرزا غلامحسین و آقا محمد مجتهد ۱۲۷۸ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۴۶
موضوع اثر : مصالحه کاروانسرا
تاریخ خلق : ۱ شعبان ۱۲۷۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان