استشهادیه جمعی از تجار و رجال بزرگ تهران به مالکیت کامل ملک التجار به نیم دانگ متصرفی ورثه امین الملک ۱۲۹۵ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

استشهادیه جمعی از تجار و رجال بزرگ تهران به مالکیت کامل ملک التجار به نیم دانگ متصرفی ورثه امین الملک ۱۲۹۵ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۴۹
موضوع اثر : مالکیت کاروانسرا
تاریخ خلق : ۱۸ رجب ۱۲۹۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : سفید
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان