مصالحه شش دانگ کاروانسرای امیر میان محمدکاظم ملک التجار با امین الضرب ۱۲۹۶ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه شش دانگ کاروانسرای امیر میان محمدکاظم ملک التجار با امین الضرب ۱۲۹۶ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۵۰
موضوع اثر : مصالحه کاروانسرا
تاریخ خلق : ۲۰ ذیحجه ۱۲۹۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان