سواد ملفوفه مظفرالدینشاه مبنی بر مالکیت ملک التجار بر کاریز بداق جام ۱۳۲۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد ملفوفه مظفرالدینشاه مبنی بر مالکیت ملک التجار بر کاریز بداق جام ۱۳۲۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۵۱
پدید آورندگان : مظفرالدینشاه (صادرکننده)
موضوع اثر : مالکیت بر کاریز بداق
تاریخ خلق : شوال ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان