سواد ملفوفه مظفرالدینشاه مبنی بر مالکیت ملک التجار بر کاریز بداق جام ۱۳۲۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما: