مصالحه شش دانگ کاروانسرای امیر میان ملک التجار و محمدخان امین خلوت ۱۲۹۶ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه شش دانگ کاروانسرای امیر میان ملک التجار و محمدخان امین خلوت ۱۲۹۶ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۵۲
موضوع اثر : مصالحه کاروانسرا
تاریخ خلق : ۲۰ ذیحجه ۱۲۹۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : ابی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان