استشهادیه مصالحه کل مایملک محمدمهدی ملک التجار به محمدکاظم پسرش ۱۲۹۵ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

استشهادیه مصالحه کل مایملک محمدمهدی ملک التجار به محمدکاظم پسرش و نیز موضوع غصب سه دانگ کاروانسرای امیر توسط ورثه امین الملک ۱۲۹۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۶۷
موضوع اثر : استشهادیه مالکیت اموال
تاریخ خلق : ۱۸ رجب ۱۲۹۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان