مبایعه شش دانگ خانه در بازار تهران میان آقا محمدصادق و محمدتقی ۱۲۶۸-۹ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه شش دانگ خانه در بازار تهران میان آقا محمدصادق و محمدتقی ۱۲۶۸-۹ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۶۸
موضوع اثر : مبایعه خانه
تاریخ خلق : از ۱۵ جمادی‌الثانی ۱۲۶۸ قمری (قرن ۱۳) تا ۱ محرم ۱۲۶۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان