مصالحه تقسیم سهم امیرکبیر و مهدی ملک التجار در کاروانسرای امیر ۱۲۶۹ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه تقسیم سهم امیرکبیر و مهدی ملک التجار در کاروانسرای امیر ۱۲۶۹ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۷۰
موضوع اثر : مصالحه سهم
تاریخ خلق : ۱۵ جمادی‌الثانی ۱۲۶۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان