سواد استشهادیه تعلق شش دانگ کاروانسرای امیر به ملک التجار طبق وصیتنامه آقا مهدی۱۲۹۵ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد استشهادیه تعلق شش دانگ کاروانسرای امیر به ملک التجار طبق وصیتنامه آقا مهدی و رد ادعای مالکیت سه دانگ آن توسط ورثه امین الملک۱۲۹۵ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۷۴
موضوع اثر : استهشادیه مالکیت کاروانسرا
تاریخ خلق : ۱۸ رجب ۱۲۹۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان