نامه دیوانخانه عدلیه به سیداحمد بهبهانی درباره ورقه جوابیه طلب ملک التجار ۱۳۲۶ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه دیوانخانه عدلیه به سیداحمد بهبهانی درباره ورقه جوابیه طلب ملک التجار درباب طلب ورثه امین الملک به وی ۱۳۲۶ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۸۶
موضوع اثر : بدهی و کاروانسرای امیر
تاریخ خلق : ۹ شعبان ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان