اجاره دکه نزدیک قهوه خانه ملک التجار میان شیخ علی و ابوالقاسم و رضاقلی ۱۲۹۲ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره دکه نزدیک قهوه خانه ملک التجار میان شیخ علی و ابوالقاسم و رضاقلی ۱۲۹۲ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۸۷
موضوع اثر : اجاره دکه
تاریخ خلق : ۹ ربیع‌الاول ۱۲۹۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان