اسشهادیه تعلق یک دانگ کاروانسرای در دست ورثه امین الملک به ملک التجار ۱۲۹۵ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اسشهادیه تعلق یک دانگ کاروانسرای در دست ورثه پاشاخان امین الملک به محمدکاظم ملک التجار ۱۲۹۵ ق
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۹۲
موضوع اثر : استشهادیه کاروانسرا
تاریخ خلق : ۱۸ رجب ۱۲۹۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان