مصالحه واگذاری سهم الارث پدری ملوک فرزند ملک التجار با برادرانش حسن و حسین ملک ۱۳۴۱ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه واگذاری سهم الارث پدری ملوک فرزند ملک التجار با برادرانش حسن و حسین ملک ۱۳۴۱ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۹۳
موضوع اثر : مصالحه سهم الارث
تاریخ خلق : ۵ صفر ۱۳۴۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان