مبایعه خرید یک خانه مابین مسجد سلطانی و جامع میان میرزا موسی و حبیب الله خان سرتیپ۱۲۶۰ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه خرید یک خانه مابین مسجد سلطانی و جامع میان میرزا موسی و حبیب الله خان سرتیپ۱۲۶۰ق. و فروش همین خانه به محمدمهدی ملک التجار در سال ۱۲۶۱ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۹۴
موضوع اثر : فروش خانه
تاریخ خلق : از ربیع‌الثانی ۱۲۶۱ قمری (قرن ۱۳) تا ۲۱ جمادی‌الاول ۱۲۶۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان