نامه آصف الدوله به امین السلطان درباره خرابی خالصه چناران و پیشنهاد واگذاری آن به ملک التجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه آصف الدوله حاکم خراسان به امین السلطان صدراعظم درباره خرابی خالصه چناران و پیشنهاد واگذاری آن به ملک التجار
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۱۰
پدید آورندگان : اصف الدوله (نویسنده)
موضوع اثر : واگذاری ملک
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : فرمان, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان