نامه ملک التجار به امین السلطان درباره صدور دستخط در تایید حکمشاه در تعلق ۲۰ ساله تیول کلاتجات به وی ۱۳۱۲ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ملک التجار به امین السلطان درباره صدور دستخط در تایید حکم ناصرالدینشاه در تعلق ۲۰ ساله تیول کلاتجات به وی ۱۳۱۲ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۱۸
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : دستور دستخط
تاریخ خلق : رجب ۱۳۱۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : ابی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان