نامه ملک التجار به نصیر حضور درباره مهر و موم کردن دفاتر صندوق شرکت عمومی ۱۳۳۰ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ملک التجار به نصیر حضور درباره مهر و موم کردن دفاتر صندوق شرکت عمومی ۱۳۳۰ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۲۳
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : مهر و موم صندوق
تاریخ خلق : ۱ صفر ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان