نامه عدم حق شرعی قسم میان مدعی و مدعی العموم درباره سارقین رعایای لنگر و محمودآباد ۱۳۳۸ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه عدم حق شرعی قسم میان مدعی و مدعی العموم درباره سارقین رعایای لنگر و محمودآباد ۱۳۳۸ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۳۳
موضوع اثر : قسم
تاریخ خلق : ۲۲ محرم ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
برچسب‌ها : قاجاریه, برات
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان