قبض دریاقت بشکه و ظرف ارسالی به شهر توسط محمدحسین نصراللهی ۱۳۳۹ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض دریاقت بشکه و ظرف ارسالی به شهر توسط محمدحسین نصراللهی ۱۳۳۹ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۴۲
موضوع اثر : دریافت ظرف و بشکه
تاریخ خلق : ۱۳۳۹ شعبان ۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان