قبض رسید دریافت پنجه آهنی برای پل کشی اراضی بکرآباد و منگلی ۱۳۳۲ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض رسید دریافت پنجه آهنی برای پل کشی اراضی بکرآباد و منگلی ۱۳۳۲ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۹۰
پدید آورندگان : عبدالرسول (نویسنده)
موضوع اثر : دریافت پنجه آهنی
تاریخ خلق : ۱ رجب ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان