قطعه خوشنویسی بخط طغری ورقاع.باتکنیک خوشنویسی پشت شیشه پهلوی

نظر شما:

یک قطعه خوشنویسی پشت شیشه بخط طغری ورقاع.صفحه پردازی :ترکیبی .باتکنیک خوشنویسی پشت شیشه بااکلیل طلایی برزمینه لاجوردی .تاریخ: ۱۳۲۵ ق.رقم:حسن الحسینی (طغری نویس آستان قدس رضوی) .
شماره اموال : ۱۴۰۰.۲۵.۰۰۰۰۹
موضوع اثر : حدیث قدسی -ولایت علی بن ابی طالب ...
تاریخ خلق : ۱۳۲۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه :لاجوردی
تکنیک : نقاشی پشت شیشه ، نقاشی پشت شیشه،
ابعاد : طول (۴۱ سانتیمتر) عرض (۳۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان