سکه نقره جلایری جلال الدین حسین بن اویس آل جلایر (جلایریان)

نظر شما:

سکه نقره جلائری جلال الدین حسین بن اویس ضرب تبریز
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۰۶
تاریخ خلق : از ۷۷۶ قمری (قرن ۸) تا ۷۸۴ قمری (قرن ۸)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل جلایر (جلایریان) روی بر خط زمان