سکه مس ، اتابک طغرل تگین (مودود بن زنگی ) ، تابکان موصل (زنگیان) اتابکان زنگی موصل

نظر شما:

سکه مس ، اتابک طغرل تگین (مودود بن زنگی ) ، تابکان موصل (زنگیان)، محل ضرب محدوده موصل، تاریخ ضرب احتمالا (۵۵ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۰۸
رنگ : مسی با زنگار سبز و سیاه
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :