سکه مس ، اتابک طغرل تگین و مودود بن زنگی ، زنگیان موصل اتابکان زنگی موصل

نظر شما:

سکه مس ، اتابک طغرل تگین و مودود بن زنگی ، زنگیان موصل ، محل ضرب محدوده موصل در شمال عراق ، تاریخ ضرب (۵۴۴-۵۶۵ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۲۱
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :